Om os

Vores med­lem­mer er i højsædet

Vi til­by­der bl.a. kur­ser, stu­di­e­tu­re og vin­ter­mø­der til vores med­lem­mer, og vi sør­ger for, at nye med­lem­mer får gode ople­vel­ser sam­men med os til arran­ge­men­ter­ne og i ERFA-grupperne. 

Alle nyan­sat­te gra­ve­re kan del­ta­ge i vores arran­ge­men­ter kvit og frit i det før­ste ansæt­tel­ses­år uden med­lem­s­skab af for­e­nin­gen. Her­ef­ter kræ­ves der med­lem­s­skab for at del­ta­ge i for­e­nin­gens aktiviteter.

Vores besty­rel­se

Hvad er en ERFA-gruppe?

En ERFA-grup­pe er en min­dre grup­pe, som sam­les om en fæl­les fag­lig inter­es­se for at udvik­le sig fag­ligt ved at dele erfa­rin­ger og viden. Man­ge ople­ver, at de får tæt­te per­son­li­ge og fag­li­ge rela­tio­ner i grup­pen. Der fin­des fle­re ERFA-grup­per i FAKK Viborg, som du kan se her­un­der. Den per­son, der står øverst i hver grup­pe, er besty­rel­ses­med­lem, kon­takt­per­son og tov­hol­der for gruppen.

ERFA-grup­per

Grup­pe 1

Jan – Stoholm/Feldingbjerg
Finn – Haldege/Dollerup
Vagn – Østerbølle/Testrup
Allan – Højs­lev
Tage – Kob­be­rup
Svend – Ged­sted
Mor­ten – Ulb­jerg
Ryan – Fly
Hel­le – Rødding/Lihme/Vejby/Lem
Per­nil­le – Grøn­bæk
Poul Erik – Vridsted

Grup­pe 2

Lene — Ans
Finn — Vin­kel
Ole — Vin­dum
Lene — Mam­men
Karen Mar­gret­he — Hald Ege
Hel­le — Karup
Else­beth — Lee
Bit­ten — Vinderslev

Grup­pe 3

Erik-Kgs. — Tisted/Binderup
Elna — Bjer­ring
Lene — Asmild
Ole — Tap­d­rup
John — Karup
Mor­ten — Hin­ge
Jens Ole — Ravnstrup

Grup­pe 4

Else — Krejb­jerg
Jør­gen — Thi­se
Sol­vejg — Hjerk
Karen — Har­re
Bir­git — Durup/Tøndering/Nautrup
Peter — Selde/Åsted
Niels Jør­gen — Dommerby

Nyt­ti­ge links

Offent­lig ansat­tes orga­ni­sa­tion OAO

Fol­kekir­kens personale

Over­sigt over pension

Kir­ke­mi­ni­ste­ri­et

Min A‑kasse

Per­so­na­lesty­rel­sen

Ple­je­pla­ner m.m.

FDK (For­e­nin­gen af Dan­ske Kirkegårdsledere)