Invi­ta­tion til stu­di­e­tur 2019

af 3 jul, 2019

I natu­rens fodspor

Stu­di­e­tu­ren er man­dag d. 26. august 2019

Årets før­ste stu­di­e­tur, som er ble­vet til i et sam­ar­bej­de mel­lem FAKK Viborg og FAKK Aarhus/Randers, står i natu­rens tegn.

Vi kører med Ans bus­sen til Fil­sø, hvor­fra Natur-og kul­tur­for­mid­ler Mere­te Vigen Han­sen vil gui­de os rundt i den stor­slå­e­de natur omkring Filsø.

Der vil være opsam­ling og afgang med bus fra føl­gen­de ste­der:
Bil­ka i Viborg kl. 6.45 præ­cis!
Motor­vejs­op­sam­lin­gen ved Tilst kl. 7.45 præcis!

I bus­sen vil der bli­ve ser­ve­ret mor­gen­mad og kaffe.

Dagens pro­gram

  • Gui­det tur ved Fil­sø med fokus på det histo­ri­ske natur­genop­ret­nings­pro­jekt der i 2012 gen­skab­te Fil­sø. Få søens histo­rie fra old­tid til nutid, oplev områ­dets flora og fau­na og det stor­slå­e­de land­skab omkring Fil­sø med klit­he­de og plantager.
  • Frokost ved Fil­sø Ellipsen.
  • Børs­mo­se Strand, besøg ved Vesterhavet.
  • Børs­mo­se Kir­ke og kron­vildt ved Grærup Langsø. Børs­mo­se er en lil­le kir­ke der lig­ger i det mili­tæ­re områ­de, men sta­dig fun­ge­rer som kir­ke. Der arbej­des med at læg­ge kir­ke­går­den om til mere natur­nær drift.
  • Flygt­nin­gekir­ke­går­den i Oks­bøl. Læs mere om ste­det her. 

På hjem­tu­ren spi­ser vi aftens­mad på Scan­dic hotel i Kol­ding sammen.

Pris og beta­ling
Turen koster 475 kr. pr. del­ta­ger, som ind­be­ta­les på kon­tonr. 9336–2072752336
Til­mel­ding-først til møl­le-og sene­st d. 12. august til Per­nil­le Inge­mann på pernilleingemann59@gmail.com

Vi glæ­der os til en hyg­ge­lig dag i gode kol­le­ga­ers lag!