Invi­ta­tion til gran­dæk­nings­kur­sus 2022

af 23 sep, 2022

Gran­dæk­nings­me­to­der med sli­ske og net

Invi­ta­tion til gran­dæk­nings­kur­sus tirs­dag d. 25. okto­ber 2022 kl. 9.00

Nu skal kir­ke­går­de­ne pyn­tes med flot­te gran­de­ko­ra­tio­ner! Der­for invi­te­res du til gran­dæk­nings­kur­sus, hvor vi i år vil have fokus på alter­na­ti­ve gran­dæk­nings­me­to­der ved brug af sli­ske, net, pla­de og tov. Husk at tage saks, knæ­be­skyt­te­re og deko­ra­tions­ma­te­ri­a­le med — og selv­føl­ge­lig gode idéer og ude­tøj. Erfar­ne kol­le­ga­er vil natur­lig­vis hjæl­pe alle nye kol­le­ga­er godt på vej.

Hvor? Brand­strup Kir­ke, Brand­strup­vej 82, 8840 Rød­kær­s­bo — vi mødes ved sognehuset

Hvor­når? Tirs­dag d. 25. okto­ber 2022 kl. 9.00

Pris: 300 kr. pr. person

Beta­ling: Kon­tonum­mer 9336–2072752336 sene­st tirs­dag d. 18. okto­ber — husk at skri­ve, hvil­ken kir­ke du tilhører

Dagens pro­gram
Kl. 9.00: Mor­genkaf­fe
Kl. 9.30: Intro­duk­tion til gran­dæk­ning
Kl. 9.45: Gran­dæk­ning på kir­ke­går­den
Kl. 13.00: Frokost og spørgs­mål
Kl. 14.30: Tak for i dag