Invi­ta­tion til gran­dæk­nings­kur­sus 2020

af 3 okt, 2020

Gran­dæk­nings­me­to­der med sli­ske og net

Invi­ta­tion til gran­dæk­nings­kur­sus tirs­dag d. 20. okto­ber 2020 kl. 9.00

OBSVi føl­ger Sund­hedsmyn­dig­he­der­nes anvis­nin­ger i for­hold til COVID-19, og der­for er gran­dæk­nings­kur­set kun for dig, der er med­lem af FAKK Viborg

Vin­te­r­en nær­mer sig, og snart vil vores kir­ke­går­de duf­te dej­ligt af gran. Der­for invi­te­res du til gran­dæk­nings­kur­sus, hvor vi vil have fokus på alter­na­ti­ve gran­dæk­nings­me­to­der ved brug af sli­ske og net. Husk at tage saks, knæ­be­skyt­te­re og deko­ra­tions­ma­te­ri­a­le med — og selv­føl­ge­lig gode idéer og ude­tøj, da alt vil fore­går ude. Erfar­ne kol­le­ga­er vil natur­lig­vis hjæl­pe alle nye kol­le­ga­er godt på vej.

Hvor? Bjer­ring­bro Kir­ke, Gra­ver­byg­nin­gen, stik­vej mel­lem Kir­ke­toft­vej 18–20, 8850 Bjerringbro

Hvor­når? Tirs­dag d. 20. okto­ber 2020 kl. 9

Pris: 200 kr. pr. person

Beta­ling: Kon­tonum­mer 9336–2072752336 sene­st d. 12. okto­ber — husk at skri­ve, hvil­ken kir­ke du tilhører

Dagens pro­gram
Kl. 9.00: Mor­genkaf­fe og rundstyk­ker
Kl. 9.30: Intro­duk­tion til gran­dæk­ning
Kl. 9.45: Gran­dæk­ning på kir­ke­går­den 
Kl. 13.00: Sandwich
Kl. 14.30: Tak for i dag