Kom med til gran­dæk­nings­kur­sus 2019

af 19 sep, 2019

Alter­na­ti­ve grandækningsmetoder

Gran­dæk­nings­kur­sus tirs­dag d. 22. okto­ber 2019

Årets gran­dæk­nings­kur­sus afhol­des hos vores gode ven, Peter, ved Sel­de Kir­ke, Sko­le­bak­ken 1A, Sel­de, 7870 Ros­lev. Gran­dæk­nings­kur­set bli­ver alde­les spæn­den­de, for du skal lære om alter­na­ti­ve gran­dæk­nings­me­to­der med bl.a. sli­sker og net. Erfar­ne kol­le­ga­er vil hjæl­pe til og inspi­re­re dig, så du kan få et par gran­dæk­nings­fif med hjem.

Pak din saks, knæ­be­skyt­te­re og deko­ra­tions­ma­te­ri­a­ler, så du er helt klar til den lære­ri­ge dag.

Dagens pro­gram

  • Kl. 9.00: Mor­genkaf­fe. Vi mødes ved gra­ver­hu­set, Sko­le­bak­ken 1A og føl­ges ad
  • Kl. 9.30: En kort intro­duk­tion til grandækningen
  • Kl. 9.45: Gran­dæk­ning på kirkegården
  • Kl. 13.00: To-ret­ters mid­dag i Fur­s­und­hal­len, som lig­ger få hund­re­de meter fra kirken
  • Kl. 14.30: Far­vel og tak for i dag

Pris og beta­ling
Kur­set koster 300 kr. pr. del­ta­ger, som ind­be­ta­les på kon­tonr. 9336–2072752336 sene­st man­dag d. 14. okto­ber. Husk at angi­ve, hvil­ken kir­ke du kom­mer fra. 

Vi glæ­der os til en hyg­ge­lig dag med fag­li­ge udfor­drin­ger og soci­alt samvær.