Ind­by­del­se til vin­ter­mø­de 2020

af 15 jan, 2020

Kom­pe­ten­ce­fond og seniorordning?

Ind­by­del­se til vin­ter­mø­de tirs­dag d. 28. janu­ar 2020

Ta’ med til FAKK Viborgs vin­ter­mø­de, hvor næst­for­mand i FAKK, John Lyk­ke­dal, hol­der oplæg om Ser­vi­ce­for­bun­det, Den Stats­li­ge Kom­pe­ten­ce­fond og seniorordninger. 

Vi skal bl.a. bli­ve klo­ge­re på, hvad det bety­der for os og vores fag­for­e­ning, at FAKK blev en del af Ser­vi­ce­for­bun­det d. 1. janu­ar 2020. Der­u­d­over skal vi også høre om, hvor­dan man kan søge hjælp til udvik­ling af kom­pe­ten­cer i Kom­pe­ten­ce­fon­den. Sidst, men ikke mindst, skal vi også ha’ et ind­blik i vores seni­o­r­ord­nin­ger. Til vin­ter­mø­det er du natur­lig­vis også vel­kom­men til at kom­me med de spørgs­mål, du har på hjerte. 

Det er gra­tis at del­ta­ge i vin­ter­mø­det, men du må ger­ne til­mel­de dig til Jan, så vi er sik­re på at have rundstyk­ker nok til alle. Vi sør­ger nem­lig for morgenkaffen.

Til­mel­ding: langballejan@gmail.com / 22 75 70 63

Hvor? Sto­holm Kir­ke­cen­ter, Kir­ke­vej 2, 7850 Stoholm 

Hvor­når? Tirs­dag d. 28. janu­ar kl. 9–12

Vi glæ­der os til en inspi­re­ren­de og hyg­ge­lig for­mid­dag sam­men med gode kollegaer!