Ind­by­del­se til gene­ral­for­sam­ling 2024

af 3 mar, 2024

Kom med til gene­ral­for­sam­ling 2024

Ind­by­del­se til gene­ral­for­sam­ling d. 4. marts 2024 kl. 9

Snart er det ved at være tiden, hvor FAKK Viborg afhol­der gene­ral­for­sam­ling. I år er det man­dag d. 4. marts på Møn­sted Kro kl. 9. Det er mere end nogen­sin­de vig­tigt, at med­lem­mer­ne bak­ker op om vores for­e­ning. Mød op og gør din ind­fly­del­se gæl­den­de. Kom og hør sene­ste nyt om resul­ta­ter­ne af OK 24. Desvær­re måt­te vi også i 2023 afly­se plan­lag­te arran­ge­men­ter, men mød op og for­tæl os, hvad vi i besty­rel­sen skal arran­ge­re. Det vil glæ­de hele besty­rel­sen at se så man­ge som muligt. Efter gene­ral­for­sam­lin­gen er der spis­ning på Møn­sted Kro kl. 12.30.

Hvor? Møn­sted Kro, Holste­brovej 205, 8800 Viborg 

Hvor­når? Man­dag d. 4. marts kl. 9

Til­mel­ding: Sene­st fre­dag d. 1. marts til for­man­den:
Mail: pouleriknygaard@hotmail.com
Tlf.: 20277538

Dagens pro­gram

Kl. 9.–9.45: Kaf­fe og rundstykker

Kl. 9.45–12.15: Generalforsamling

Kl. 12.30: Mid­dag på Møn­sted Kro

Dags­or­den

1. Valg af diri­gent og stem­me­tæl­lere
2. For­man­dens beret­ning
3. Regn­skab i revi­de­ret stand
4. Ind­kom­ne for­slag:
a. Fra besty­rel­sen
b. Fra med­lem­mer
5. Valg til besty­rel­sen:
a. Besty­rel­ses­valg:
- Per­nil­le Inge­mann (genop­stil­ler)
- Ken­neth Eng­grob (genop­stil­ler)
- Allan Jør­gen­sen (genop­stil­ler)
b. Besty­rel­ses­sup­ple­an­ter
c. Revisor på valg:
- Niels Car­sten Marcus­sen
- revisor­sup­ple­ant: Vakan­ce
6. Fast­sæt­tel­se af lokalt grund­kon­tin­gent (48 kr. for fuld­tids­an­sat­te og 43 kr. for del­tids­an­sat­te)
7. Evt.