Ind­by­del­se til gene­ral­for­sam­ling 2022

af 14 feb, 2022

Kom med til gene­ral­for­sam­ling 2022

Ind­by­del­se til gene­ral­for­sam­ling man­dag d. 28. febru­ar 2022 kl. 9

Så er det snart igen ved at være tid til gene­ral­for­sam­ling i FAKK Viborg. Akti­vi­tets­ni­veau­et har (på trods af de restrik­tio­ner som lan­det har været under­lagt) været for­nuf­tigt. Siden sid­ste gene­ral­for­sam­ling i juni 2021 har FAKK Viborg afholdt emaaf­ten på Ski­ve Kir­ke­gård, gran­dæk­nings­kur­sus på Glyn­gø­re Kir­ke­gård og vin­ter­mø­de med Jakob Juul Thor­sen i Vrid­sted Sog­ne­hus. Snart er det et år siden den sidst overenskomst­for­hand­ling blev afslut­tet, men vi skal alle­re­de nu til at tæn­ke på næste forhandling.

Har I ønsker, som i går og bræn­der inde med, så kom frem med dem, så vi kan få dem behand­let på gene­ral­for­sam­lin­gen. Jeg kan kun opfor­dre alle til at møde op og del­ta­ge i gene­ral­for­sam­lin­gen. Giv jeres mening til ken­de, så vi ved, hvor­dan vi bedst repræ­sen­te­rer med­lem­mer­ne. Det vil glæ­de hele besty­rel­sen at se så man­ge som muligt.

Hvor? Vrid­sted Sog­ne­hus, Dås­b­jerg­vej 2, 7800 Skive

Hvor­når? Man­dag d. 28. febru­ar kl. 9

Dagens pro­gram

Kl. 9.–9.45: Kaf­fe og rundstykker

Kl. 9.45–12.15: Generalforsamling

Kl. 12.30: Sandwich og øl/vand

Dags­or­den

1. Valg af diri­gent og stem­me­tæl­lere
2. For­man­dens beret­ning
3. Regn­skab i revi­de­ret stand
4. Ind­kom­ne for­slag:
a. Fra besty­rel­sen
b. Fra med­lem­mer
5. Valg til besty­rel­sen:
a. Besty­rel­ses­valg:
- Per­nil­le Inge­mann (genop­stil­ler)
- Ken­neth Eng­grob (genop­stil­ler)
- Vakan­ce
b. Besty­rel­ses­sup­ple­an­ter
c. Revisor på valg:
- Niels Car­sten Marcus­sen
- revisor­sup­ple­ant: Vakan­ce
6. Fast­sæt­tel­se af lokalt grund­kon­tin­gent (48 kr. for fuld­tids­an­sat­te og 43 kr. for del­tids­an­sat­te)
7. Evt.