Ind­by­del­se til gene­ral­for­sam­ling 2021

af 4 jun, 2021

Ta’ med til gene­ral­for­sam­ling 2021

Ind­by­del­se til gene­ral­for­sam­ling man­dag d. 14. juni 2021 kl. 9

End­nu et år er gået (godt og vel end­da – 15 mdr.), siden vi sidst hav­de gene­ral­for­sam­ling. Man­ge ting har været ander­le­des i 2020; sto­re som små udfor­drin­ger har dag­lig­da­gen på vores arbejds­plad­ser budt på. Jeg tror, at alle på vis­se tids­punk­ter har følt en vis form for fru­stra­tion og man­gel på ledel­se fra kir­ke­mi­ni­ste­ren og biskop­per­ne. Akti­vi­tets­ni­veau­et i FAKK Viborg har ikke været vold­somt i året 2020, men det skyld­tes jo de begræns­nin­ger, der har været for at kun­ne mødes.

Jeg vil opfor­dre dig til at møde op og del­ta­ge i gene­ral­for­sam­lin­gen her i 2021 og give din mening til ken­de, så vi ved, hvor­dan vi bedst repræ­sen­te­rer dig og resten af vores med­lem­mer. Det vil glæ­de hele besty­rel­sen at se så man­ge som muligt. Før gene­ral­for­sam­lin­gen er der til­lids­mandsvalg og på sel­ve gene­ral­for­sam­lin­gen er der formandsvalg.

OBS! Der er krav om mund­bind samt nega­tiv cor­o­na­test (maks. 72 timer gam­mel) for at del­ta­ge i generalforsamlingen.

Hvor? Ben­tas Cafe­te­ria, Nr. Søby på A26 mel­lem Viborg og Skive

Hvor­når? Man­dag d. 14. juni kl. 9

Dagens pro­gram

Kl. 9.–9.45: Kaf­fe og rundstyk­ker samt tillidsmandsvalg

Kl. 9.45–12.15: Generalforsamling

Kl. 12.30: Middag

Dags­or­den

1. Valg af diri­gent og stem­me­tæl­lere
2. For­man­dens beret­ning
3. Regn­skab i revi­de­ret stand
4. Ind­kom­ne for­slag:
a. Fra besty­rel­sen
b. Fra med­lem­mer
5. Valg til besty­rel­sen:
a. For­mandsvalg: Poul Erik Nygaard (genop­stil­ler)
b. Besty­rel­ses­valg:
- Erik Nyborg Mad­sen (genop­stil­ler)
c. Besty­rel­ses­sup­ple­ant
d. Revisor på valg:
- Finn Vester­gaard
- revisor­sup­ple­ant
6. Fast­sæt­tel­se af lokalt grund­kon­tin­gent (48 kr. for fuld­tids­an­sat­te og 43 kr. for del­tids­an­sat­te)
7. Vedtægts­æn­drin­ger
8. Evt.