Ind­by­del­se til gene­ral­for­sam­ling 2020

af | 23 feb, 2020

Kom med til gene­ral­for­sam­ling 2020

Ind­by­del­se til gene­ral­for­sam­ling man­dag d. 2. marts 2020 kl. 9

Ta’ med til FAKK Viborgs gene­ral­for­sam­ling, hvor for­mand i FAKK Viborg, Poul Erik Nygaard, hol­der års­be­ret­ning. Der­u­d­over vil der også være valg til besty­rel­sen, så kom med, hvis du vil have en stem­me!

OBS! For­slag fra med­lem­mer­ne skal, for at bli­ve behand­let på gene­ral­for­sam­lin­gen, være for­man­den i hæn­de sene­st søn­dag d. 23. feb.

Hvor? Ben­tas Cafe­te­ria, Nr. Søby på 26 mel­lem Viborg og Ski­ve  

Hvor­når? Man­dag d. 2. marts kl. 9

Dagens pro­gram

Kl. 9.–9.45: Kaf­fe og rundstyk­ker

Kl. 9.45–12.15: Gene­ral­for­sam­ling

Kl. 12.30: Mid­dag

Dags­or­den

1. Valg af diri­gent og stem­me­tæl­lere
2. For­man­dens beret­ning
3. Regn­skab i revi­de­ret stand
4. Ind­kom­ne for­slag
a. Fra besty­rel­sen
b. Fra med­lem­mer
5. Valg til besty­rel­sen
a. Besty­rel­ses­med­lem­mer på valg:
— Per­nil­le Inge­mann (genop­stil­ler)
— Ken­neth Eng­grob (genop­stil­ler)
— Sol­vejg Sieg Søren­sen (over­ve­jer)
b. Besty­rel­ses­sup­ple­ant på valg:
— Tage Lau­er­sen
c. Revisor på valg:
— Vagn Hede­gaard
— revisor sup­ple­ant
6. Fast­sæt­tel­se af lokalt grund­kon­tin­gent
7. Vedtægts­æn­drin­ger
8. Evt.