For­man­dens beret­ning 2024

af 7 mar, 2024

Års­be­ret­ning til gene­ral­for­sam­lin­gen 4. marts 2024

Ind­led­ning

Tiden er end­nu engang inde til, at jeg skal aflæg­ge en for­mands- og bestyrelsesberetning.

FAKK Viborg — vores lokalafdeling

Der var en posi­tiv frem­gang i med­lem­stal­let hen over året, plus 5 på et tids­punkt. Så vi var alle gla­de i besty­rel­sen, men jeg må desvær­re kon­sta­te­re at træ­er­ne ikke gror ind i him­len, for lige nu er vi 61 med­lem­mer i FAKK Viborg. Desvær­re er det nog­le af de yng­ste, som har meldt sig ud, og et par styk­ker er gået på pen­sion. Gen­nem­snitsal­de­ren for vores med­lem­mer er ca. 59 år, så hvis der ikke kom­mer yngre gra­ve­re til, som ønsker at bli­ve med­lem, ser frem­ti­den ikke alt for lys ud. Det plan­lag­te anlægs­kur­sus på Bjer­ring­bro Kir­ke­gaard måt­te vi desvær­re afly­se, for­di Menig­heds­rå­det ikke men­te, at de hav­de øko­no­mi til det. Hoved­be­sty­rel­sen beslut­te­de at hæve kon­tin­gen­tet med 2 x 10 kr. 1. okto­ber 2023 og her igen 1 april 2024. Med­lem­mer­ne mær­ker ikke den­ne stig­ning, for­di besty­rel­sen for FAKK VIBORG beslut­te­de at beta­le stig­nin­gen ved at tære på kassebeholdningen.

  1. august hav­de Per­nil­le arran­ge­ret en fan­ta­stisk tur til LILLE VILDMOSE med en gui­det tur ind i TOFTE SKOV om afte­nen. Stor TAK til Per­nil­le for en vel­lyk­ket dag, desvær­re var vi alt for få. For­e­nin­gen betal­te det hele.
  2. okto­ber var der gran­dæk­nings­kur­sus hos Allan, HØJSLEV KIRKEGÅRD. Kri­tik­ken, som vi fik sid­ste år, hav­de vi lyt­tet til, og der­for var dagen plan­lagt med instruk­tio­ner ved bor­de. Alle har efter­hån­den taget de nye meto­der i brug og gik til opga­ven med godt humør. Jeg kun­ne godt have ønsket, at kri­tik­ker­ne fra sid­ste år var mødt op og hav­de set, at vi i besty­rel­sen lyt­ter og for­bed­rer. Fan­ta­stisk dag med kaf­fe og rundstyk­ker til at star­te på og varm mad til mid­dag. Stor TAK til Allan, hils Menig­heds­rå­det og sig TAK end­nu engang. Dagen slut­te­de med en rund­t­ur til alle de pyn­te­de grav­ste­der med ris og ros til dem, som hav­de udført et godt styk­ke arbejde.
  3. janu­ar var der vin­ter­mø­de i Sto­holm Kir­ke­cen­ter med en jurist fra stif­tet. Det var vist en god dag.

Hoved­be­sty­rel­sen

FAK­Ks sekre­ta­ri­at flyt­te­de inden som­mer­fe­ri­en i de nye loka­ler i Vej­le. Ser­vi­ce­for­bun­det har lejet en byg­ning til deres kon­tor i det jyske, og her har FAKK, Kir­ke­tje­ner og Kor­deg­ne så lejet sig ind i egne loka­ler. Huset i Sdr. Omme er desvær­re ikke solgt end­nu, men der er nog­le, som er interesseret.

Ben­ny Rosenquist er udnævnt til ny sekre­ta­ri­ats­le­der i ste­det for for­bunds­for­man­den. Jet­te stop­pe­de ved udgan­gen af 2023. Tina er på fuld tid, mens Ama­lie er ansat på 22 timer. Kon­tor­fæl­les­ska­bet fun­ge­rer godt, de ansat­te har fået fle­re kollegaer.

For­mand­ska­bet har arbej­det hårdt på at få lavet en overenskomst for kirkegårdsleder/graver, som er ansat på tje­ne­ste­mands­lig­nen­de vil­kår. Overenskom­sten blev under­skre­vet i december.

Der blev lavet en stor arbejds­mil­jøun­der­sø­gel­se i fol­kekir­ken i løbet af 2023. Under­sø­gel­sens resul­tat viser, at de ansat­te ople­ver en høj grad af job­til­freds­hed, at deres arbejds­op­ga­ver er menings­ful­de, og at de har en høj grad af moti­va­tion og enga­ge­ment i arbej­det. Under­sø­gel­sen viser desvær­re også, at der er behov for yder­li­ge­re ind­sat­ser rundt omkring. Mob­ning og kræn­kel­ser hører ikke hjem­me på fol­kekir­kens arbejds­plad­ser. Jeg kan godt bli­ve lidt bekym­ret, når de ansat­tes orga­ni­sa­tio­ner ikke bli­ver ind­dra­get i løs­nings­for­slag fra før­ste færd. For­e­nin­ger­ne for Biskop­per­ne, Provster­ne og Lands­for­e­nin­gen af Menig­heds­råd dis­ku­te­rer først, hvad de mener, der skal gøres, der­ef­ter bli­ver de ansat­tes orga­ni­sa­tio­ner inddraget.

OK 24 gav ikke helt den løn­for­bed­ring, som der var lagt op til fra for­hand­lings­ud­val­gets side. (CFU) En frem­gang på 8,8 % over 2 år og en real­løns­frem­gang på ca. 3%, dog har for­hand­lings­ud­val­get fået ind­fø­jet en mulig­hed for for­hand­lin­ger igen i slut­nin­gen af 2025, hvis det pri­va­te arbejds­mar­ked udvik­ler sig mere posi­tiv end forudset

  1. april 2024 sti­ger løn­nen med 5.89%
  2. april 2025 sti­ger løn­nen med 1.71%
  3. novem­ber 2025 sti­ger løn­nen med 0.2%

1% af løn­ram­men bru­ges på andre ting, blandt andet en for­bed­ring af til­lids­mands­ord­nin­gen og mere barselsorlov.

Om løn­for­bed­rin­ger­ne er stor nok, vil jeg lade være op til det enkel­te med­lem, men man kan bare kon­sta­te­re, at finans­mi­ni­ste­ren trak det læng­ste strå den­ne gang. Jeg er spændt på, hvad FAKK får ud af for­hand­lin­ger­ne med Kirkeministeriet.

FAK­Ks øko­no­mi er sta­dig meget pres­set, og under­skud­det for 2023 bli­ver noget stør­re, end det, der var bud­get­te­ret med. Omkost­nin­ger­ne ved at flyt­te hoved­kon­to­ret til Vej­le var stør­re end for­ud­set. Med­lem­stal­let i FAKK er desvær­re fort­sat fal­den­de, 939 akti­ve med­lem­mer og 95 seni­o­rer. Et fler­tal af Hoved­be­sty­rel­sens med­lem­mer har beslut­tet, at bla­det – LANDSBYGRAVEREN – bli­ver redu­ce­ret til 10 num­re om året i ste­det for de nuvæ­ren­de 12, hvor janu­ar og august måne­der udgår. Besty­rel­sen for FAKK Viborg kom­mer sene­re her på gene­ral­for­sam­lin­gen med et for­slag om, at – LANDSBYGRAVEREN – ned­læg­ges. Hvis gene­ral­for­sam­lin­gen bak­ker op om for­sla­get, bli­ver det frem­sat på Dele­ge­ret­mø­det d. 11. juni 2024.

For­mand­ska­bet har tænkt man­ge tan­ker for at styr­ke FAKK og for­e­nin­gens over­le­vel­se. Der arbej­des på, at FAKK også skal orga­ni­se­re ansat­te bede­mænd. FAKK kom først med kra­vet om at lave en overenskomst på områ­det, der­for lig­ger overenskom­sten hos FAKK, hvis og når det lyk­ke­des at lave sådan en. 60 gra­ver på land­s­plan har fået en løn­for­bed­ring i 2023, her­af er de 5 ansat i FAKK Viborg afde­lin­gen. På Dele­ge­ret­mø­det d. 11. juni skal FAKK have valgt ny for­bunds­for­mand. Bjar­ne Rød­kjær er ble­vet 67 og går snart på pen­sion. Spæn­den­de, om der er nogen, som vil over­ta­ge posten. John Lyk­ke­dal (nuvæ­ren­de næst­for­mand) har sagt, at han ger­ne tager 2 eller 4 år som for­bunds­for­mand, men så skal vi have fun­det og valgt en, som ger­ne vil være næst­for­mand og for­hå­bent­lig over­ta­ge posten, når John Lyk­ke­dal stop­per som gra­ver. Besty­rel­sen beder gene­ral­for­sam­lin­gen om, at FAKK Viborg beta­ler for alle besty­rel­ses­med­lem­mer til Dele­ge­ret­mø­det d. 11. juni 2024.

Afslut­ning

FAKK Viborg har en vel­fun­ge­ren­de besty­rel­se, hvor vi snak­ker om de pro­ble­mer og udfor­drin­ger, der måt­te kom­me hen over året. Vi for­sø­ger at lave arran­ge­men­ter, som med­lem­mer­ne ger­ne vil del­ta­ge i. Det er altid en for­nø­jel­se at tage til Hoved­be­sty­rel­ses­mø­der og vide at jeg har besty­rel­sens opbak­ning. En stor TAK til alle i besty­rel­sen for det gode samarbejde.

Nu håber jeg, at vi kan få en god snak om den net­op aflag­te for­mands­be­ret­ning, men også andre ting, som træn­ger sig på.

TAK FOR ORDET.