For­man­dens beret­ning 2023

af 21 mar, 2023

Års­be­ret­ning til gene­ral­for­sam­lin­gen 6. marts 2023

Ind­led­ning

Så blev det tid for end­nu en års­be­ret­ning. Hel­dig­vis har 2022 ikke været præ­get af begræns­nin­ger på grund af nogen coronavirus.

FAKK Viborg — vores lokalafdeling

Desvær­re har vi i besty­rel­sen måt­te afly­se 2 plan­lag­te arran­ge­men­ter i 2022, både turen i for­å­ret til Jes­pers Planteskole/Holstebro Kir­ke­gård samt aften­tu­ren om tysker­ne på Alhe­den i august måned. Besty­rel­sen er bekym­ret for hvad vi skal arran­ge­re for at gøre det spæn­den­de for med­lem­mer­ne. Så der­for vil jeg opfor­dre til at vi får en drøf­tel­se her bag­ef­ter om hvad med­lem­mer­ne ønsker. Evt. skal med­hjæl­per­ne invi­te­res med mod en lil­le betaling.

Gran­dæk­ning på Brand­strup Kir­ke­gård tirs­dag d. 25 okto­ber hav­de ca. 40 del­ta­ger. En for­nuf­tig dag men efter­føl­gen­de har besty­rel­sen fået kri­tik for måden dagen blev afvik­let på. I år bli­ver gran­dæk­nin­gen man­dag d. 23 okto­ber. Dagen bli­ver mere sty­ret med sam­men­sæt­nin­ger af hold på 2 og sær­lig fokus på nye og uøve­de gra­ver som aldrig har prø­vet at gran­dæk­ke før.

8 febru­ar hav­de vi invi­te­ret Johan­nes Kir­ke­gård Mik­kel­sen fra Brandsoft til en for­mid­dag hvor vi kun­ne bli­ve klo­ge­re på kir­ke­gårds­sy­ste­met. 18 deltager.

Anlægs­kur­sus tirs­dag d. 9. maj på Bjer­ring­bro Kirkegård.

Gran­dæk­ning bli­ver (som nævnt før) man­dag d. 23 okto­ber men vi mang­ler et sted at afhol­de det?

Ingen gra­ver i FAKK Viborg afde­lin­gen har i 2022 fået en løn­for­bed­ring. Desvær­re er det svært at over­be­vi­se menig­heds­råd om at vi er mere værd. Årsa­gen er måske at man­ge er til­fred­se med den løn­for­bed­ring som OK 21 gav. For­hå­bent­lig ser det ander­le­des ud til næste år. Her pr. den 1. april får alle en løn­stig­ning på 1.79% og en min­dre for­bed­ring på 0.38% den 1. oktober.

Til­lids­fol­ke­ne mel­der om end­nu en for­holds­vis rolig år. Vi har et par gar­ve­de til­lids­folk som der er respekt om ude hos menig­heds­rå­de­ne. Desvær­re må det i sam­me ånde­d­rag kon­sta­te­res at der altid vil være en vis uro nog­le bestem­te steder.

FAKK Viborg har ca. 65 med­lem­mer her pr. d. 28-02-2023. Med­lem­stal­let fal­der desvær­re år for år. Når gar­ve­de gra­ver hol­der bli­ver nog­le stil­lin­ger slå­et sam­men og det er svært at over­be­vi­se de yngre nyan­sat­te om at et med­lem­skab af FAKK er en god ide.

Hoved­be­sty­rel­sen

13–14 juni delt­og næsten hele besty­rel­sen i FAKK´s dele­ge­ret møde på Nyborg Strand. Et velaf­vik­let dele­ge­ret­mø­de med gen­valg til for­mand og næst­for­mand. (Bjar­ne Rød­kjær og John Lyk­ke­dal Niel­sen) Vores egen kas­se­rer Erik Nyborg Mad­sen blev valgt som revisor. Bjar­ne Rød­kjær aflag­de med hans sæd­van­li­ge nord­jy­ske humor en god og infor­ma­tiv beret­ning. Vi var ble­vet opfor­dret til at ind­sam­le OK ønsker fra med­lem­mer­ne inden dele­ge­ret­mø­det til OK 24.

Dis­se ønsker var fremkommet:

  • For­slag om 1 friwe­e­kend pr mdr. frem­for de 2 pr. kvar­tal vi har nu
  • Høje­re tøjpengesats
  • Pen­sions­ind­be­ta­lin­ger hæves til 18%
  • Kom­pen­sa­tion for søgnehelligedage 
  • Med­ar­bej­der­nes rol­le i menig­heds­råd skal være arbejdstid
  • Til­lids­mands­rol­len deles i en ren til­lids­mand arbej­de og et arbejds­mil­jø­ar­bej­de og ger­ne 1 af hver pr. provsti
  • Rådig­heds­be­løb hæves/ændres til søndagstillæg.

Alle ønsker tages med til de ind­le­den­de OK forhandlinger.

Der er 2 ansat­te på fuld tid (Ben­ny og Tina) Jet­te er ansat på 30 timer og Ama­lie er ansat på 20 timer pr. uge. Der­u­d­over afløn­nes for­mand, næst­for­mand samt kas­se­re for deres vir­ke for FAKK.

FAKK´s sekre­ta­ri­at flyt­tes til Vej­le her i løbet af foråret.

Ser­vi­ce­for­bun­det opret­ter et nyt kon­tor på Hjul­ma­ger­vej 8 i Vej­le. FAKK, kir­ke­tje­ner samt kor­deg­ne­for­e­nin­gen lejer sig så ind efter det behov som der nu er nødvendigt.

Huset på Sol­bak­ken 30 Sdr Omme for­sø­ges solgt hur­tigst muligt idet der vil kom­me stor udgif­ter på ved­li­ge­hold i de kom­men­de år, der­for har HB givet grønt lys til en flyt­ning af sekretariatet.

Et kon­tor fæl­les­skab med alle for­e­nin­ger inden for fol­kekir­ken kun­ne være et ønske for fremtiden.

FAKK´s øko­no­mi er sta­dig­væk under pres med et under­skud på godt 460000 kr. i 2021 og udsigt til et under­skud på knap 360000 kr. i 2022 er der sta­dig­væk plads til forbedringer.

Med­lem­stal­let i FAKK er desvær­re sta­dig­væk fal­den­de. Her pr. d. 28-02-2023 er der ca. 960 akti­ve med­lem­mer samt godt 100 seni­or medlemmer.

For­ret­nings­ud­val­get hav­de arran­ge­ret kur­ser rundt om i lan­det hvor vi i besty­rel­ser­ne skul­le have en pep­talk af John Niel­sen, for­mand for SeF, om hvor­dan man skaf­fer nye med­lem­mer. Fak­tisk en god dag i Ranum men jeg tror desvær­re ikke at John helt har for­stå­et hvor­dan yngre gra­ver tæn­ker med hen­syn til at være med­lem af en fagforening. 

3. Jet­te Jen­sen hav­de her den 1 febru­ar været ansat 30 år i FAKK. Jeg delt­og i en lil­le ufor­mel recep­tion for hen­de. Jeg hav­de selv­føl­ge­lig en gave med fra FAKK Viborg.

For evt. at kun­ne for­bed­re FAKK øko­no­mi og der­ved evnen til sta­dig­væk at være her om føje år har Bjar­ne Rød­kjær og John Niel­sen tænkt lidt ud af bok­sen. Der for­sø­ges at få lavet en overenskomst afta­le for ansat­te bede­mænd. Reg­ler­ne er sådan at dem der kom­mer først med en overenskomstaf­ta­le er dem som har forhandlingsretten.

Afslut­ning

FAKK Viborg har en vel­fun­ge­ren­de besty­rel­se hvor vi snak­ker om de pro­ble­mer og udfor­drin­ger der nu måt­te kom­me. Som for­mand er det en for­nø­jel­se at tage til HB-møder og vide at der er opbak­ning fra den øvri­ge bestyrelse.

En stor TAK til alle i besty­rel­sen for det gode samarbejde.

Nu håber jeg at vi kan få en god dis­kus­sion om bl.a. beretningen.

TAK FOR ORDET.