For­man­dens beret­ning 2022

af 18 apr, 2022

Års­be­ret­ning til gene­ral­for­sam­lin­gen tirs­dag d. 22. febru­ar 2022

Ind­led­ning
End­nu et år er gået siden sid­ste gene­ral­for­sam­ling, eller ret­te­re kun godt 8 mdr.

FAKK Viborg — vores loka­laf­de­ling
På trods af alle de udfor­drin­ger vi alle har været udfor­dret med, har vi trods alt afholdt 3 arran­ge­men­ter siden sidst. Den 7. sep­tem­ber hav­de vi en temaaf­ten på Ski­ve Kir­ke­gård. (25 del­ta­ge­re). Den 25. okto­ber hav­de vi en skøn dag med gran­dæk­ning på Glyn­gø­re Kir­ke­gård (42 del­ta­ge­re). Den 25. janu­ar hav­de vi besøg af Jakob Juul Thor­sen fra Sam­pen­sion som for­hå­bent­ligt gjor­de os klo­ge­re på vores pen­sions­op­spa­ring og kan kom også ind på den nye sund­heds­ord­ning som blev ind­ført d. 1-10-2021 (30 del­ta­ger).
Der er desvær­re kun 4 med­lem­mer som har fået en løn­for­bed­ring i 2021. Hvad årsa­gen er til det lil­le antal, kan vi jo tage en snak om bag­ef­ter. Det kun­ne jo være at med­lem­mer­ne er til­fred­se med den løn­stig­ning som blev for­hand­let hjem ved sid­ste overenskomst­for­hand­ling eller også er man bare til­freds med sit løn­ni­veau. Til ori­en­te­ring kan jeg næv­ne at der kom­mer en løn­for­bed­ring her pr. d. 1–4‑2022 på 1.75 % og pr. d. 1–10-22 en for­bed­ring på 0.30 %.
Til­lids­fol­ke­ne mel­der om et for­holds­vis roligt år. Alle de fru­stra­tio­ner vi ople­ve­de sid­ste år om hånd­te­rin­gen af cor­o­na­en fra bla. Kir­ke­mi­ni­ste­ri­et side, har været min­dre i 2021 end i 2020. Det hjalp at få udskif­tet mini­ste­ren.
Vi er 71 med­lem­mer i Fakk Viborg her pr. d. 31–1‑2022. 68 akti­ve med­lem­mer og 3 seni­o­r­med­lem­mer. Det er en til­ba­ge gang på 2 med­lem­mer i for­hold til sid­ste år. 3 er stop­pet som gra­ver og har meldt sig ud og 1 ny er kom­met til.

Hoved­be­sty­rel­sen
Sto­re struk­turæn­drin­ger i Ser­vi­ce­for­bun­det gør at Fak­k’s hoved­kon­tor sta­dig­væk lig­ger i Sdr. Omme.
Det var ikke lige det, der var for­ud­sæt­nin­gen da vi tog en beslut­ning om at bli­ve en del af Ser­vi­ce­for­bun­det. Rea­li­te­ter­ne har dog vist at det er den mest for­del­ag­ti­ge og bed­ste øko­no­mi­ske løs­ning lige nu. For­mand­ska­bet har for­hand­let sig frem til en ekstra beløb fra Ser­vi­ce­for­bun­det på ca. 80000 kr. pr. år som en kom­pen­sa­tion.
Der har været man­ge over­vej­el­ser angå­en­de kon­to­ret i Sdr. Omme men pt. fin­der FAKK ikke bil­li­ge­re hus­le­je.
Der har ind­til 30-11-2021 været 4 ansat­te på kon­to­ret. Kri­sti­na stop­pe­de d. 30–11-21 og FU og for­mand­ska­bet beslut­te­de i sam­ar­bej­de med de ansat­te at for­de­le Kri­sti­nas opga­ver og se tiden an om der bli­ver øko­no­mi til at ansæt­te en ny som skal hjæl­pe Ben­ny med løn og per­son sager. De mest erfar­ne til­lids­folk er også ble­vet ind­dra­get hvis Ben­ny vur­de­re­de at de kun­ne være behjæl­pe­li­ge.
For­bun­dets øko­no­mi er fort­sat under pres og som beslut­tet sid­ste år, kom­mer der en kon­tin­gents­tig­ning her pr. d. 1–4‑2022 på 50 kr. pr. mdr. Kon­tin­gents­tig­nin­gen den 1. august med­før­te ikke næv­ne­vær­di­ge udmel­din­ger.
Fakk har 1118 med­lem­mer pr d. 18–1‑2022, her­af er de 104 seni­o­r­med­lem­mer.
Kiro­p­rak­tor ord­nin­gen som Fakk har haft i en del år blev jo som nok bekendt for man­ge, erstat­tet af en sund­heds­ord­ning via Sam­pen­sion. BRUG DEN, HVIS BEHOVET ER DER.
Der er blot den hage, at de af vores med­lem­mer som er tje­ne­ste­mænd ikke er omfat­tet af ord­nin­gen. Et fler­tal i HB beslut­te­de sid­ste efter­år der­for at behol­de ord­nin­gen i FAKK.
FAR, Fol­kekir­kens Arbejds­mil­jø Råd­giv­ning, er ble­vet et fast til­bud til alle, som arbej­der inden for den dan­ske fol­kekir­ke. Ord­nin­gen finan­si­e­res via en lil­le udgift betalt af alle menig­heds­råd. Lands­for­e­nin­gen af menig­heds­rå­ds ønske om at over­ta­ge overenskomst- for­hand­lin­ger­ne blev fejet af bor­det af den nye kir­ke­mi­ni­ster. Hun udsend­te en skri­vel­se d. 3 decem­ber 2021 som sag­de at hun bak­ke­de op om den nuvæ­ren­de overenskomst model.
Tirs­dag d. 14. juni 2022 afhol­des der dele­ge­ret­mø­de på Nyborg Strand. Det bli­ver efter sam­me model som de sid­ste par gan­ge, alt­så som et dag­mø­de. Besty­rel­sen vil ger­ne have gene­ral­for­sam­lin­gens god­ken­del­se til at for­e­nin­gen beta­ler for dem i besty­rel­sen som ikke er dele­ge­re­de i for­vej­en. Som skre­vet i ind­by­del­sen til gene­ral­for­sam­lin­gen skal vi frem­kom­me med ønsker til den næste overenskomst­for­hand­ling i 2024. Er der nogen som har ønsker eller for­slag kan vi behand­le dem bag­ef­ter. Hvis vi har overenskomst ønsker skal de sen­des til for­bunds­for­man­den sene­st d. 20 marts 2022 via FAKK Viborg.
Den 5–6 okto­ber 2021 delt­og vi 9 per­so­ner fra FAKK i Ser­vi­ce­for­bun­dets dele­ge­ret­mø­de. En god ople­vel­se men i et bety­de­lig stør­re måle­stok end det Fakk selv ple­jer at afhol­de. For­man­dens beret­ning var på ca. 1.5 time, men den var god. Bjar­ne Rød­kjær er via FAK­K’s stør­rel­se sik­ret en fast plads i Ser­vi­ce­for­bun­dets besty­rel­se. Ser­vi­ce­for­bun­det mister den helt sto­re bidrag­sy­der nem­lig Ejen­doms og Ser­vi­ce­funk­tio­næ­rer­ne. De har meldt sig ud pr. d. 31-12-2023, men der er iføl­ge for­man­den for­hand­lin­ger i gang med poten­ti­el­le nye orga­ni­sa­tio­ner som ger­ne vil med i fællesskabet. Spæn­den­de, hvad frem­ti­den byder.

Afslut­ning
Fakk Viborg har en vel­fun­ge­ren­de besty­rel­se hvor vi snak­ker om de pro­blem­stil­lin­ger der nu engang måt­te kom­me. Jeg møder aldrig op til et HB-møde uden at jeg ved at der er opbak­ning fra besty­rel­sen.
En stor tak til alle i besty­rel­sen for det gode sam­ar­bej­de.
Nu håber jeg at vi kan få en god dis­kus­sion om beret­nin­gen.
TAK FOR ORDET.