For­man­dens beret­ning 2021

af 17 jun, 2021

For­man­dens beret­ning 2021

Års­be­ret­ning til gene­ral­for­sam­lin­gen man­dag d. 14. juni 2021

Ind­led­ning
End­nu et år et gået, eller ret­te­re sagt godt 15 mdr., siden vi sidst hav­de gene­ral­for­sam­ling. Meget er sket på de 15 mdr. Som alle ved, luk­ke­de Dan­mark ned 11. marts 2020.

FAKK Viborg — vores loka­laf­de­ling
Vi er 73 med­lem­mer i for­e­nin­gen, en til­ba­ge­gang på 2 med­lem­mer. Nog­le med­lem­mer hol­der på grund af alder, andre kan gå på efter­løn eller pen­sion. De fle­ste mel­der sig ud af for­e­nin­gen, men hel­dig­vis væl­ger nog­le af de nyan­sat­te at teg­ne et med­lem­skab af FAKK. Desvær­re har vi lidt svært ved at til­træk­ke de yngre nyan­sat­te gra­ve­re. Det vil jeg ger­ne her bag­ef­ter høre jeres mening om: Hvad er årsa­gen? Hvad kan vi som den for­hand­lings­be­ret­ti­ge­de fag­for­e­ning gøre? På grund af cor­o­na har jeg — som jeg love­de sid­ste år — desvær­re ikke været rundt at besø­ge nye gra­ver, så det vil bli­ve gen­op­ta­get, så snart mulig­he­den til­la­der det. Der er desvær­re ikke man­ge i FAKK Viborg afde­lin­gen, som har fået for­bed­ret deres løn i årets løb. 2 gra­ver har søgt om en løn­stig­ning, 1 fik en lil­le stig­ning. Årsa­ger­ne kan være man­ge, f.eks. cor­o­na, MR valg eller udløb af overenskomst­pe­ri­o­den. Til­lids­fol­ke­ne mel­der om et for­holds­vist roligt år. Der har på grund af cor­o­na været en del fru­stra­tion hos med­lem­mer­ne; nog­le præ­ster har den opfat­tel­se, at de sid­der over alle og kan tol­ke og age­re ud fra for­godt­be­fin­den­de, som efter­føl­gen­de har givet usik­ker­hed hos os alle. Det for­gang­ne år har bevist, at fol­kekir­ken abso­lut ikke var for­be­redt på en pan­de­mi som cor­o­na. Kir­ke­mi­ni­ste­ren og biskop­per­ne har udvist mang­len­de evner som arbejds­gi­ver; ingen tur­de eller vil­le tage ansva­ret for beslut­nin­ger, som hav­de stor betyd­ning for vores sik­ker­hed på arbejdspladsen.

To arran­ge­men­ter har FAKK Viborg afholdt i 2020. En rund­vis­ning på Viborg Kir­ke­gård med Kir­ke­gårds­le­der Niels Kru­se som rund­vi­ser og gran­dæk­nings­kur­sus på Bjer­ring­bro Kir­ke­gård. To gode arran­ge­men­ter, som med­lem­mer­ne bak­ke­de op om. Tak for det.

Hoved­be­sty­rel­sen
Den 21. sep­tem­ber blev der afholdt ordi­nær dele­ge­ret­mø­de i Oden­se. Nyborg Strand, som ple­jer at være ste­det, hav­de ikke plads til os, så der­for blev det den­ne løs­ning. Jeg syn­tes, at det end­nu engang var et godt dele­ge­ret­mø­de. Der skul­le jo som en af de vig­ti­ge punk­ter på dags­or­de­nen frem­læg­ges og ved­ta­ges ønsker til overenskomst­for­hand­lin­ger­ne i star­ten af 2021. Vi hav­de jo bedt jer med­lem­mer om at kom­me med ønsker, som vi kun­ne frem­læg­ge til behand­ling på dele­ge­ret­mø­det. Tak til alle, som bidrog til den­ne pro­ces. Vi fik opbak­ning til 3 af vores overenskom­støn­sker:
- Et løn­løft til gra­ver, som ikke tid­li­ge­re er ble­vet til­go­de­set
- Pen­sion 18 %
- Årsnorm ned­sæt­tes med 60 timer (sva­ren­de til de hel­lig­da­ge, som vi arbej­der mere end andre)

Listen med de pri­o­ri­te­re­de overenskom­støn­sker gik så vide­re til den sto­re gry­de. Desvær­re var der ikke fle­re pen­ge til for­hand­lin­ger­ne mel­lem Kir­ke­mi­ni­ste­ri­et og FAKK, da for­hand­lin­ger­ne ved det sto­re bord var fær­dig.
Resul­tat af for­hand­lin­ger­ne blev for de næste 3 år:
- Løn­stig­ning på 5,25 %
- Seni­o­r­bonus fra 62 år på 0,8 % eller 2 fri­da­ge
- Mini­pen­sion (2 års ancien­ni­tet udlø­ser 15 % i pen­sion)
- Kom­pe­ten­ce­fon­den videre­fø­res
- TR har ret til at bru­ge 111 timer årligt betalt af arbejds­gi­ver
Resul­tat af uraf­stem­ning:
- Tje­ne­ste­mænd 71 ud af 114 stem­te (66 ja, 5 nej)
- Tje­ne­ste­mands­lig­nen­de 8 ud af 12 stem­te (7 ja, 1 nej)
- Gra­ve­re 397 ud af 902 stem­te (369 ja, 28 nej)

Biskop Hen­rik Stubkjær hav­de via et læser­brev i Viborg Stifts Fol­ke­blad givet udtryk for, at det bur­de have kon­se­kven­ser for de kir­ke­li­ge ansat­te, som hav­de bak­ket op om den under­skrift­sind­sam­ling, der var op til jul. Jeg brag­te emnet op på Hoved­be­sty­rel­ses­mø­det 19. janu­ar 2021, og via et brev til Kir­ke­mi­ni­ste­ren fra Ser­vi­ce­for­bun­det udsend­te biskop­pen en und­skyld­ning til de ansat­te. Han men­te, at avi­sen hav­de fejl­for­tol­ket hans hen­sigt med læser­bre­vet. Jeg nævn­te i sid­ste års for­mands­be­ret­ning, at Hoved­for­bun­det har en meget anstrengt øko­no­mi. Års­re­sul­ta­tet for 2020 end­te med et under­skud på ca. 1.3 mil­li­o­ner kr. Godt, vi har en rime­lig for­mue at tære på. På det sene­ste Hoved­be­sty­rel­ses­mø­de 2. juni 2021 blev der ende­lig taget hul på snak­ken om, hvad der skal gøres af til­tag for at brin­ge balan­ce i øko­no­mi­en.
Til­tag, som blev vendt og dis­ku­te­ret:
- Struk­tu­ren i SeF er under for­an­dring
- Hus­le­je hos SeF 40–50.000 kr. årligt (de sam­me udgif­ter har vi med sol­bak­ken 30)
- Andre kon­tor­mu­lig­he­der i områ­det (ca. 8.000 kr. pr. plads pr. mdr.)
- Evt. leje Ben­ny’s kon­tor ud for der­ved at ska­be en ind­tægt
- Admi­ni­stra­tions­ud­gift på 180.000 kr. til SeF bli­ver fra 2022 en del af FAKK’s kon­tin­gent til SeF
- Ændring af Lands­by­gra­ve­ren, bespa­rel­se på 90.000 kr.
- Benyt­tel­se af SeF reviso­rer giver en bespa­rel­se på ca. 30.000 kr.
- Hen­sæt­tel­ser til fagrets­li­ge sager ned­sæt­tes eller helt ude­la­des
- Nye opga­ver til per­so­na­let gør, at en reduk­tion ikke pt. er aktu­elt
- Struk­turæn­dring i FAKK
- Kiro­p­rak­tor­ord­nin­gen fort­sæt­ter uæn­dret. (Jeg hav­de ger­ne set den helt væk, årligt 150.000 kr.)
- Kon­tin­gents­tig­ning på 50 kr. pr. 1. august 2021 og 50 kr. pr. 1. april 2022

FAKK Viborg har en vel­fun­ge­ren­de besty­rel­se, hvor vi snak­ker om de pro­blem­stil­lin­ger, der nu engang måt­te kom­me. Jeg møder aldrig op til et hoved­be­sty­rel­ses­mø­de, uden at jeg ved, at der er opbak­ning fra lokal­be­sty­rel­sen. En STOR TAK til alle i besty­rel­sen for det gode sam­ar­bej­de. Nu håber jeg, at vi kan få en god dis­kus­sion om beret­nin­ge­nen (selv­om den var lidt ampu­te­ret). TAK FOR ORDET!