For­man­dens beret­ning 2020

af 8 mar, 2020

For­man­dens beret­ning 2020

Års­be­ret­ning til gene­ral­for­sam­lin­gen man­dag d. 2. marts 2020

Ind­led­ning
Så er der gået end­nu et år, siden vi sidst hav­de gene­ral­for­sam­ling. I de fle­ste besty­rel­ser er det som regel for­man­dens lod at aflæg­ge beret­ning. Sådan bli­ver det også i dag. Jeg var meget spændt på, hvad det var, jeg hav­de sagt JA til sid­ste år. Jeg har ikke fortr­udt et ene­ste øje­blik. Det er vir­ke­lig beri­gen­de at stå i spid­sen for så utro­ligt man­ge skøn­ne kol­le­ga­er, og med opbak­ning fra en enga­ge­ret besty­rel­se, er det ingen sag at være formand.

FAKK Viborg — vores loka­laf­de­ling
Vi er 75 med­lem­mer, 71 akti­ve og 4 pas­si­ve. En til­ba­ge­gang på 4 med­lem­mer i for­hold til 2018. Hel­dig­vis er der to nye gra­ve­re, som har meldt sig ind i 2019. Jeg beslut­te­de, da jeg blev for­mand, at jeg vil­le besø­ge alle nyan­sat­te gra­ve­re. Ikke for at pres­se eller præ­ge dem til at bli­ve med­lem af FAKK, men blot for at byde dem vel­kom­men og få en snak om, hvil­ket fan­ta­stisk job, de har fået. Jeg oply­ser om, at de kan del­ta­ge i ERFA-grup­per, hvis lysten er til det, men ikke mindst for at slå et slag for det gode soci­a­le fæl­les­skab, vi har i FAKK Viborg. Vi, fra besty­rel­sen, gør i hvert fald et for­søg på, at vi har det godt alle sam­men, når vi har arran­ge­men­ter. Nyan­sat­te gra­ve­re kan del­ta­ge i vores arran­ge­men­ter det før­ste år uden med­lem­skab af FAKK. Der var 4 gra­ve­re i Viborg afde­lin­gen, som hav­de søgt om løn­stig­ning i 2019, 3 løn­for­hand­lin­ger er afslut­tet, mens 1 sta­dig­væk er under behand­ling. På land­s­plan var der 60 gra­ve­re, der hav­de søgt. Årsa­gen til det lave antal ansøg­nin­ger kan være, at man­ge fik imø­de­kom­met en løn­for­bed­ring i for­bin­del­se med OK 18, hvor fiks­punk­tet i løn­grup­pe 1 fik et væsent­ligt løft, lige­som fag­lær­te gra­ve­re med sven­de­brev nu har krav på opryk­ning til løn­grup­pe 2. Husk på, at det er muligt at afhol­de en løn­for­vent­nings­sam­ta­le med kon­takt­per­so­nen omkring løn­stig­nin­ger. Det er en god idé at spør­ge direk­te — jeg vil mene, at man får et bed­re for­hand­lings­for­løb, og jeg for­nem­mer, at en del bli­ver eni­ge lokalt og efter­føl­gen­de får afta­len god­kendt af FAKK. Vores valg­te til­lids­folk mel­der om et for­holds­vist roligt år. Der har ikke været de sto­re provsti­valg­te opmå­lin­ger som i de fore­gå­en­de år. Dog er der enkel­te ste­der sta­dig­væk uro mel­lem MR og gra­ve­re. Til­lids­fol­ke­ne prø­ver at hjæl­pe så godt, de kan, og ellers må Ben­ny på banen.

Vin­ter­mø­de
Besty­rel­sen hav­de valgt emnet GRØN KIRKE som tema for årets vin­ter­mø­de. Fun­ge­ren­de sog­ne­præst Lise Pal­strøm fra Veng Kir­ke var invi­te­ret til at kom­me med et oplæg om, hvor­dan man nu gri­ber sådan noget an. Sol­vejg Sieg Søren­sen for­tal­te efter­føl­gen­de om, hvor­dan hun har gre­bet det an på Hjerk Kir­ke­gård. Spørg hen­de, hvis I er i tvivl om noget, for hun er GRØN KIRKE kon­su­lent. Jeg tror, vi fik noget at tæn­ke over, for der skal ned­bry­des gam­le vaner og ska­bes nye måder at tæn­ke på, hvis man skal gå fuldt ind i det. Man­ge af os gør garan­te­ret ube­vidst noget af det til dag­lig. Dagen blev holdt i Vrid­sted Sog­ne­hus med ca. 30 deltagere.

Kur­sus­dag 21–5‑2019
Anlægs­kur­set hav­de vi valgt at drop­pe, for­di det er en anel­se svært at fin­de kir­ke­går­de, som vil læg­ge ram­mer til. Kur­sus­ud­val­get hav­de i ste­det lavet en kur­sus­dag i sam­ar­bej­de med ELLENGAARD PLANTESKOLE. Vi star­te­de med kaf­fe og rundstyk­ker, efter­fulgt af et oplæg om insek­t­ho­tel­ler og hvor stor betyd­ning de små dyr har for hele øko­sy­ste­met. Emner­ne for resten af dagen var blom­ster­bin­ding af de stauder/blomster, vi nu har på kir­ke­går­den. Vi øve­de os i beskæ­ring og form­klip­ning af sted­s­e­grøn­ne plan­ter samt at lave insek­t­ho­tel­ler. Hold da op, hvor var alle kre­a­ti­ve! Det var en god og lære­rig dag med fan­ta­stisk kol­le­gi­alt samvær. Man­ge benyt­te­de også dagen til ind­køb af plan­ter til kir­ke­går­den. Dagen slut­te­de med god mad på FÅRUP KRO. 35 gravere/gravermedhjælpere deltog.

Som­mer­ud­flugt
Man­dag d. 26. august oprandt dagen for årets stu­di­e­tur. Stu­di­e­tu­ren blev holdt sam­men med FAKK Aar­hus, og den stod i natu­rens tegn. Per­nil­le hav­de plan­lagt dagen sam­men med Natur- og Kul­tur­for­mid­ler Mere­te Vigen Han­sen. Mere­te for­tal­te og gui­de­de os rundt i den stor­slå­e­de natur omkring Fil­sø. Turen gik vide­re til Børs­mo­se strand, Børs­mo­se Kir­ke samt mulig­hed for at se kron­vildt ved Grærup Langsø. Dagen i det vestjy­ske slut­te­de med et besøg på flygt­nin­gekir­ke­går­den i Oks­bøl. Her blev der taget afsked og sagt TAK til Mere­te for en fan­ta­stisk dag. Turen gik vide­re til Scan­dic Hotel i Kol­ding, hvor aftens­ma­den blev nydt. En fan­ta­stisk dag med høj solskin hele dagen. Desvær­re var vi kun 16, som deltog.

Gran­dæk­nings­kur­sus
22. okto­ber var der ind­budt til gran­dæk­nings­kur­sus på Sel­de Kir­ke­gård i Nord­s­al­ling. 51 gra­ve­re og gra­ver­med­hjæl­pe­re delt­og. Der var fokus på alter­na­ti­ve gran­dæk­nings­me­to­der såsom net og sli­sker, samt hvor­dan man kan bru­ge noget af affal­det i deko­ra­tio­ner. Erfar­ne gra­ver var sat til at vise, hvor­dan de vil gøre det. Vi er for­skel­li­ge, så husk at gøre det net­op på den måde, som man selv synes er bedst. Dog er det vig­tigt at næv­ne, at vi skal huske at pas­se på os selv også i gran­dæk­nings­pe­ri­o­den. Vari­a­tion i løbet af dagen er vig­tigt. Frem­ti­den er helt sik­kert gran­dæk­ning på de nye meto­der. Alt i alt en god dag med gode kol­le­ga­er, fæl­les­sang og god for­plej­ning i Fuur­s­und Hal­len. Sådan en dag mær­ker man det gode soci­a­le fæl­les­skab, vi har i FAKK.
En stor tak til Peter/hans med­hjæl­per og MR for, at vi måt­te hjæl­pe til med jeres gran­dæk­ning i 2019.

ERFA-grup­per
Alle gra­ve­re kan del­ta­ge i en ERFA-grup­pe, hvis man ønsker det. Det kræ­ver ingen med­lem­skab af FAKK. Det er nok her, man lærer mest af hin­an­den. Man besø­ger hin­an­dens kir­ke­går­de og ser, hvor­dan kol­le­ga­er gør, og man får den fag­li­ge snak om pro­blem­stil­lin­ger. Gode idéer kom­mer der jo nok også med hjem. Kan man over for sin MR kom­me med gode og vel­be­grun­de­de idéer til udvik­lin­gen på kir­ke­går­den, tror jeg også, de lyt­ter. Så der­for vil jeg anbe­fa­le, at man del­ta­ger i en ERFA-grup­pe, hvis man ikke alle­re­de gør det. Nog­le ERFA-grup­per laver eks­kur­sio­ner med rela­tion til vores områ­de. En del af besty­rel­ses­med­lem­mer­ne er tov­hol­der for hver deres ERFA-grup­pe. De enkel­te ERFA-grup­per kan ses på vores hjem­mesi­de, men ellers kan man kon­tak­te besty­rel­sen, og så skal vi nok være behjæl­pe­lig med at fin­de en grup­pe, som pas­ser til én.

Hjem­mesi­de
Vi fik ny hjem­mesi­de for knap et år siden. Den gam­le var ble­vet hack­et eller andet. Vi kun­ne i hvert fald ikke kom­me ind på den læn­ge­re. Vi hav­de i besty­rel­sen snak­ket om, at det nok snart var tid for en opda­te­ring på det­te områ­de. Det kun­ne have været ønske­ligt, at hoved­for­bun­dets hjem­mesi­de hav­de haft en under­ud­ga­ve til de loka­le afde­lin­ger, både for­di de så var ens, men også for­di det er tem­me­lig beko­ste­ligt for de små loka­le afde­lin­ger selv at få lavet en hjem­mesi­de. Vi håber, at I bru­ger siden! Per­nil­le for­sø­ger efter bed­ste evner at hol­de hjem­mesi­den opda­te­ret. Vi er ikke helt fær­dig med at få lagt oplys­nin­ger ind. Kon­tak­top­lys­nin­ger samt nyde­li­ge bil­le­der af besty­rel­sen mang­les. For­hå­bent­lig hol­der den en del år ud i fremtiden.

Hoved­for­bun­det
Med­lem­stal­let fal­der desvær­re sta­dig­væk. Ved års­skif­tet var der 1099 med­lem­mer her­af 20 i GMF. Et fald på 33 med­lem­mer det sid­ste år. Det er selv­føl­ge­lig træls, når med­lem­stal­let sta­dig­væk fal­der. Noget af fal­det skyl­des, at der har været lidt uove­r­ens­stem­mel­ser mel­lem, hvad hoved­for­bun­det hav­de regi­stre­ret, og så hvad de enkel­te afde­lin­ger hav­de af med­lem­mer. Vi var nødt til at skæ­re hårdt igen­nem pr. 31-12-2019, så dem, der var i restan­ce, røg ud. Vi hav­de 2, som røg på den. I nog­le afde­lin­ger var stem­nin­gen for, at FAKK skul­le gå under 3F. Det — tror jeg også — vil­le have kostet med­lem­mer, samt ikke at forg­lem­me at Ran­ders afde­lin­gen er ned­lagt. Jeg tror ikke, at Aar­hus afde­lin­gen har fået alle med. Sid­ste års gene­ral­for­sam­ling gav jo som bekendt opbak­ning til at for­mand­ska­bet i FAKK kun­ne gå vide­re med for­hand­lin­ger­ne med Ser­vi­ce­for­bun­det om en evt. opta­gel­se i Ser­vi­ce­for­bun­det. Henover som­me­ren var der lan­ge og svæ­re for­hand­lin­ger mel­lem FAKK og SeF. På hoved­be­sty­rel­ses­mø­det 18–9‑2019 frem­lag­de for­man­den en model, som hoved­be­sty­rel­sen nik­ke­de JA til. Model­len skul­le fore­lig­ges de dele­ge­re­de på det ekstra­or­di­næ­re dele­ge­ret­mø­de 8-10-2019 på Ving­s­ted­cen­te­ret ved Vej­le. Per­nil­le, Erik og Poul Erik delt­og. Afstem­nings­re­sul­ta­tet blev 48 for og 1 imod opta­gel­se i Ser­vi­ce­for­bun­det. Der­ef­ter fore­stod det omfat­ten­de arbej­de med at få over­ført alle med­lems­op­lys­nin­ger til SeF. Det var en stør­re udfor­dring end SeF hav­de for­ven­tet, og der­for var der lidt pro­ble­mer med kon­tin­gen­topkræv­nin­gen pr. 01-01-2020. Det er vig­tigt at næv­ne, at FAKK beva­rer sin selv­stæn­dig­hed. Vi har egen øko­no­mi. SeF står for med­lem­s­re­gi­stre­ring samt kon­tin­gen­topkræv­ning via Min‑A kas­se. Det er Min‑A kas­se, som opkræ­ver hele kon­tin­gen­tet måned­ligt, og der­fra udde­ler til Ser­vi­ce­for­bun­det, FAKK Hoved­for­bun­det samt de loka­le FAKK-afde­lin­ger. FAKK har via opta­gel­se i SeF sik­ret sin egen selv­stæn­dig­hed i frem­ti­den, og vi har som med­lem­mer fået adgang til en stor strej­ke­kas­se for meget små mid­ler om måne­den, hvis det skul­le bli­ve aktu­elt på et tids­punkt. FAKK får en fast plads i SeF besty­rel­sen, for­di vi er en af de stør­ste (for­bund) lands­sam­men­slut­nin­ger i SeF. Ser­vi­ce­for­bun­det er med­lem af OAO (Offent­ligt ansat­tes orga­ni­sa­tion) Idet SeF er med­lem af OAO, mister FAKK den­ne post ved for­hand­lings­bor­det, men Bjar­ne Rød­kær udta­ler, at han er tryg ved SeF repræ­sen­tant, Bet­ti­na Flit­t­ner. Jeg vil ikke kom­me ind på de med­lem­s­for­de­le, vi har fået via FAK­Ks opta­gel­se i SeF, men I kan gå ind på SeF hjem­mesi­de og se mulig­he­der­ne. Brug PLUS kor­tet, hvis der er mulig­he­der. Sol­bak­ken 30 i Sdr. Omme blev pr. 01-01-2020 et afde­lings­kon­tor for SeF. FAKK har jo som før nævnt en selv­stæn­dig øko­no­mi, som jo ger­ne skal hæn­ge sam­men. Der er vis­se udfor­drin­ger for hoved­be­sty­rel­sen at tage stil­ling til. Der vil, som I jo nok har set, bli­ve udsendt mål­ret­te­de nyheds­bre­ve til med­lem­mer­ne hver måned fra SeF. Bjar­ne Rød­kær er godt nok under­skri­ver. Han siger god for ind­hol­det.
Lands­by­gra­ve­ren fort­sæt­ter uæn­dret ind­til videre.

Besty­rel­sen
Det før­ste besty­rel­ses­mø­de i et nyt år har de sene­ste år været en tema­dag, hvor årets besty­rel­ses­mø­der og arran­ge­men­ter plan­læg­ges. Der er også afsat tid til at gå dybe­re ind i evt. aktu­el­le emner. Stor TAK til jer med­lem­mer for opbak­nin­gen til vores arran­ge­men­ter i årets løb, også en STOR TAK til den øvri­ge besty­rel­se for et fan­ta­stisk sam­ar­bej­de i 2019.

Afslut­ning
Nu håber jeg, at vi kan få en god dis­kus­sion om besty­rel­sens beret­ning, både posi­tiv og nega­tiv. Der kan spør­ges om alt. TAK FOR ORDET.