Invi­ta­tion til gran­dæk­nings­kur­sus 2022

Invi­ta­tion til gran­dæk­nings­kur­sus 2022 Gran­dæk­nings­me­to­der med sli­ske og net Invi­ta­tion til gran­dæk­nings­kur­sus tirs­dag d. 25. okto­ber 2022 kl. 9.00 Nu skal kir­ke­går­de­ne pyn­tes med flot­te gran­de­ko­ra­tio­ner! Der­for invi­te­res du...

Stu­di­e­tur 2022

Stu­di­e­tur 2022 Vil du se Dan­marks stør­ste udvalg af planter? Stu­di­e­tu­ren afhol­des tirs­dag d. 17. maj 2022 Årets før­ste stu­di­e­tur tager os til Jes­pers Plan­tesko­le, der har Dan­marks stør­ste udvalg af plan­ter, og Holste­bro Kir­ke­gård,...

For­man­dens beret­ning 2022

For­man­dens beret­ning 2022 Års­be­ret­ning til gene­ral­for­sam­lin­gen tirs­dag d. 22. febru­ar 2022 Ind­led­nin­gEnd­nu et år er gået siden sid­ste gene­ral­for­sam­ling, eller ret­te­re kun godt 8 mdr. FAKK Viborg — vores loka­laf­de­ling­På trods...

Ind­by­del­se til gene­ral­for­sam­ling 2022

Ind­by­del­se til gene­ral­for­sam­ling 2022 Kom med til gene­ral­for­sam­ling 2022 Ind­by­del­se til gene­ral­for­sam­ling man­dag d. 28. febru­ar 2022 kl. 9 Så er det snart igen ved at være tid til gene­ral­for­sam­ling i FAKK Viborg....

Ind­by­del­se til vin­ter­mø­de 2022

Ind­by­del­se til vin­ter­mø­de 2022 Pen­sions­ord­nin­ger og sundhedsforsikring? Ind­by­del­se til vin­ter­mø­de tirs­dag d. 25. janu­ar 2022 Ta’ med til FAKK Viborgs vin­ter­mø­de, hvor Jakob Juul Thor­sen fra Sam­pen­sion for­tæl­ler om...