FAKK Viborg

FAKK Viborg er en fag­for­e­ning, der vær­ner om fællesskabet. Fæl­les­skab og kol­le­gi­alt samvær er betyd­nings­fuldt for os, for­di vi ger­ne vil lære af hin­an­den, inspi­re­re hin­an­den og støt­te hinanden.

Læs mereKon­takt os

Sene­ste nyheder

Stu­di­e­tur 2022

Vil du se Dan­marks stør­ste udvalg af plan­ter? Ta’ med på årets stu­di­e­tur med FAKK Viborg til Jes­pers Plan­tesko­le og Holste­bro Kirkegård.

læs mere

Hvad til­by­der vi?

Vi til­by­der bl.a. kur­ser, stu­di­e­tu­re og vin­ter­mø­der til vores med­lem­mer, og vi sør­ger for, at nye med­lem­mer får gode ople­vel­ser sam­men med os til arran­ge­men­ter­ne og i ERFA-grupperne. 

Har du lyst til at være en del af fællesskabet?

Kon­takt for­man­den for FAKK Viborg, Poul Erik Nygaard på lin­ket her­un­der. Vi glæ­der os til at se dig i vores forening!